—ъвременна градска археологи€. ѕроект за идентифициране и картографиране на местата за култура в —толична община

Ќќ¬ќ

ѕрез следващите месеци следете отблизо картата за район ѕоду€не, защото може да има промени. » по-конкретно следете старницата на своебразното продължение на проекта „—ъвременна градска археолог舓 - ѕроект √–јƒ— ќ ќЅЌќ¬я¬јЌ≈ — ћЋјƒ≈∆ ќ ”„ј—“»≈ – —ћ≈Ќ, www.smenmap.bg и във фейсбук - www.facebook.com/culturemapbg.

≈то и повече информаци€ за проекта:

ѕроект за градско обнов€ване с младежко участие – —ћ≈Ќ се финансирав рамките на ѕрограмата за подкрепа на Ќѕќ в Ѕългари€ по ‘инансови€механизъм на ≈вропейското икономическо пространство 2009–2014 г.

—ћ≈Ќ е абревиатура от — јЌ»–јЌ≈ Ќј ћ≈—“ј ¬ Ќ”∆ƒј.ƒа сканираш означава да търсиш и да пренас€ш образ по оп-ределен начин. —канирането е своеобразна снимка на тери-тори€, ко€то претърсваш. јналогично е на устройстватаза сканиране, които пренас€т образът на обект, за да позво-л€т анализирането му и нанас€нето на проекции върху негона следващ етап и в разнообразни формати. —канирането наградската среда се осъществ€ва чрез разходка на терен и сре-щи с хора, чрез наблюдени€ и описани€. ќбект на изследванеса сгради, улици и други открити обществени пространства– вс€какви места и хората, които ги използват. ÷€лата тазиинформаци€ може да ти послужи да разбереш, какви са нуж-дите на дадени места и какво е т€хното възможно по-добробъдеще. ¬ажно е да знаеш, какво търсиш и защо търсиш нещо.

 ј ¬ќ “Џ–—» —ћ≈Ќ?
ѕроект —ћ≈Ќ търси места в нужда - места, които в момента не работ€т за гражданите, които са занемарени, обезлюдени, изоставени, запустели, изпразнени от или натоварени с отрицателно съдържание. ѕроект —ћ≈Ќ търси места, които притежават потенциал да се превърнат в места на обществена активност и ќЅћ≈Ќ.

«јўќ “Џ–—» —ћ≈Ќ?
ѕроект —ћ≈Ќ иска да събере идеи и решени€, как м€сто в нужда може да бъде превърнато в оживено м€сто, което отговар€ на съвременни общи и лични потребности на обитатели от дадени€ градски район. ¬ъзнамер€ва да привлече сърцати младежи доброволци и да им помогне да придоби€т знани€ и умени€ за начините, по които може да се прав€т проучвани€ за градската среда, за пътищата по които може да действат като граждани заинтересовани от окръжаващата си среда, за мисленето и правенето на бъдещето на квартала, района, града и общината в ко€то живеем.

 ќ… ≈ —ћ≈Ќ?
—ћ≈Ќ са търсещи младежи доброволци на възраст 16+ години. ќтличителните черти на сканиращата младеж са:+ откривателска нагласа и любопитство;+ съпричастност към живота на района;+ желание за сподел€не и привличане на съмишленици роднини / при€тели / познати / съседи за каузи като мисленето и правенето на по-оживени места в един жизнен град
------------------------------


ѕроектът се изпълн€ва от фондаци€ „—офи€ за  ултура и »зкуство” съвместно със сдружение „“рансформатори“, с партньорското съдействие на јсоциаци€ за –азвитие на —офи€ , фондаци€ „Ѕюро  ултура”, Sofia Architecture Week и с финансовата помощ на —толична програма “ ултура”. ѕроектът подкреп€ кандидатурата на —офи€ за ≈вропейска културна столица.

ѕроектът “—ъвременна градска археологи€” е инициатива на фондаци€ “—офи€ за  ултура и »зкуство” в резултат на критическо и отговорно отношение към състо€нието на културната инфраструктура и интересните и важни за културната ни идентичност места в столицата.

 ултурните индустрии изпитват остра нужда от пространства, в които да реализират своите дейности и проекти. ¬ същото време обекти като читалища и училища не се използват адекватно, пусте€т сгради, а липсата на стопанственост унищожава паметници на културата и други потенциални места.

 

¬ контекста на кандидатурата на —офи€ за ≈вропейска столица на културата, проектът е полезен със сво€та всеобхватност и наблюдателност, идентифицирайки местата за култура във всичките 24 района на —толична община, картотекирайки и постав€йки на карта както институционални културни обекти, така и потенциални и неподозирано привлекателни места.

ѕроектът разглежда обекти на науката и образованието, културни центрове, музеи, галерии, театри, кина, концертни зали, религиозни обекти, културни ценности, комерсиални обекти, работилници, открити пространства, паркове, спортни съоръжени€, инженерна инфраструктура и други.

Culturemap.bg

—ъбраната информаци€ е част от достъпна интерактивна платформа за съществуващи и потенциални културни места, дейности и практики под формата на интернет сайт. ”еб-базираната база данни и картографско представ€не ще позволи проектът да се развива устойчиво във времето, добав€йки нови, актуализирайки и допълвайки вече идентифицираните обекти.

«а въпроси, предложени€ и препоръки ни пишете на: do@culturеmap.bg и update@culturemap.bg и на facebook: culturemap.bg

«а кого е проектът?

јко вие сте част от администраци€та на —толична община, ще можете да ползвате информаци€та от проекта за да следите състо€нието, активността и нуждите на местата за култура в града, в района, в определени групи обекти, за да подпомагате т€хното развитие и попул€ризиране.

јко сте културен мениджър, продуцент или артист, бихте могли, чрез culturemap.bg и екипа на проекта да намерите правилното м€сто за ваши€ проект, събитие, дейност. ƒа се информирате за възможностите и потенциала на вс€ко едно м€сто .

—оциално-отговорната политика на повечето фирми и корпорации търси м€сто за разгръщане на своите мерки, акции и тийм-билдинги. „рез платформата на проекта лесно ще се свържат нуждаещите се културни предпри€ти€ и пространства с подкреп€щи€ и взискателен бизнес.

јко сте “оператор на м€сто за култура”, проектът ще ви даде €сна представа за макро-средата, в ко€то съществувате, за да може целесъобразно и адекватно да планирате работата си с публиките, както и да създавате важни партньорства с останалите културни предпри€ти€.

јко сте любознателен и активен гражданин, родител с дете, студент или работохолик, бихте могли да използвате интерактивната картотека в търсене на непознати и предизвикателни места, да създавате свои маршрути, да планирате образованието и отдиха на вас и на вашето дете, или да се запътите към н€кое м€сто за култура, ей така, просто от скука.

ƒейности

ѕо време на проекта се извършиха следните дейности:

- проведени са проучвани€ за нуждите на местните жители, ангажирани лица в културни институции и организатори на културни дейности;

- изградена е организационна структура и партньорска мрежа за реализирането на проекта

- определени са критерии за извършване на картографиране на съществуващи и потенциални обекти на културата;

- направен е списък по райони със съществуващи и потенциални обекти на културна инфраструктура;

- обходени са всички 24 района на —толична община и са описани и фотографирани обекти на културната инфраструктура;

- дефинирани са проблеми и потенциали за бъдещо развитие на целеви типове обекти - „италища, »ндустриално наследство, ѕублични пространства и зелена система. ѕроблемите и перспективите на целевите групи ще бъдат фокус в работни срещи повреме на SofiaArchitectureWeek2012”;

- оранизирано е представ€не и изложба на инициативата “—ъвременна градска археологи€” в рамките на фестивала “SofiaArchitectureWeek2012”. ¬ пространството на изложбата ще може да се опозна€т местата за култура чрез игри, маршрути и интерактивната карта на проекта: culturomap.net.

ќчаквани резултати

—ъбраната база данни следва да улесни потребители и продуциращи и създаващи култура във всичките й измерени€.

ќчаква се проектът да бъде основа за допълнителни задълбочени проучвани€ за културната инфраструктура на —офи€.

»зграждайки обща картина на състо€нието, разпределението и съдържанието на културната инфраструктура, проектът би могъл да продължи да се развива чрез тематични и технически проучвани€ на местата за култура. ѕримери за такива изследвани€ са:

ј. ѕо типове пространства:

ѕроблеми на училищата.

ѕроблеми на читалищата.

–азвитие на парковете като културни средища.

»ндустриална археологи€.

Ѕ. ѕо проблеми:

»зследване на акустичната среда в залните пространства и местата с повишена концентраци€ на публика.

»зследване на енергийната ефективност на обектите на културната инфраструктура

»зследване на осветлението в местата за култура – зали, предпри€ти€ и институции.

»дентифициране и проучване на общински сгради и имоти, потенциални за развитие като места за култура.

ƒостъпна среда в културните предпри€ти€ и места.

»зследване и предписани€ за инвестиционни дейности в конкретни ключови обекти от културната инфраструктура ( Ќƒ , ќпера, музеи, галерии, зали, паркове, открити сцени и др.)