Съвременна градска археология. Проект за идентифициране и картографиране на местата за култура в Столична община

НОВО

През следващите месеци следете отблизо картата за район Подуяне, защото може да има промени. И по-конкретно следете старницата на своебразното продължение на проекта „Съвременна градска археология“ - Проект ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ С МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ – СМЕН, www.smenmap.bg и във фейсбук - www.facebook.com/culturemapbg.

Ето и повече информация за проекта:

Проект за градско обновяване с младежко участие – СМЕН се финансирав рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовиямеханизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

СМЕН е абревиатура от СКАНИРАНЕ НА МЕСТА В НУЖДА.Да сканираш означава да търсиш и да пренасяш образ по оп-ределен начин. Сканирането е своеобразна снимка на тери-тория, която претърсваш. Аналогично е на устройстватаза сканиране, които пренасят образът на обект, за да позво-лят анализирането му и нанасянето на проекции върху негона следващ етап и в разнообразни формати. Сканирането наградската среда се осъществява чрез разходка на терен и сре-щи с хора, чрез наблюдения и описания. Обект на изследванеса сгради, улици и други открити обществени пространства– всякакви места и хората, които ги използват. Цялата тазиинформация може да ти послужи да разбереш, какви са нуж-дите на дадени места и какво е тяхното възможно по-добробъдеще. Важно е да знаеш, какво търсиш и защо търсиш нещо.

КАКВО ТЪРСИ СМЕН?
Проект СМЕН търси места в нужда - места, които в момента не работят за гражданите, които са занемарени, обезлюдени, изоставени, запустели, изпразнени от или натоварени с отрицателно съдържание. Проект СМЕН търси места, които притежават потенциал да се превърнат в места на обществена активност и ОБМЕН.

ЗАЩО ТЪРСИ СМЕН?
Проект СМЕН иска да събере идеи и решения, как място в нужда може да бъде превърнато в оживено място, което отговаря на съвременни общи и лични потребности на обитатели от дадения градски район. Възнамерява да привлече сърцати младежи доброволци и да им помогне да придобият знания и умения за начините, по които може да се правят проучвания за градската среда, за пътищата по които може да действат като граждани заинтересовани от окръжаващата си среда, за мисленето и правенето на бъдещето на квартала, района, града и общината в която живеем.

КОЙ Е СМЕН?
СМЕН са търсещи младежи доброволци на възраст 16+ години. Отличителните черти на сканиращата младеж са:+ откривателска нагласа и любопитство;+ съпричастност към живота на района;+ желание за споделяне и привличане на съмишленици роднини / приятели / познати / съседи за каузи като мисленето и правенето на по-оживени места в един жизнен град
------------------------------


Проектът се изпълнява от фондация „София за Култура и Изкуство” съвместно със сдружение „Трансформатори“, с партньорското съдействие на Асоциация за Развитие на София , фондация „Бюро Култура”, Sofia Architecture Week и с финансовата помощ на Столична програма “Култура”. Проектът подкрепя кандидатурата на София за Европейска културна столица.

Проектът “Съвременна градска археология” е инициатива на фондация “София за Култура и Изкуство” в резултат на критическо и отговорно отношение към състоянието на културната инфраструктура и интересните и важни за културната ни идентичност места в столицата.

Културните индустрии изпитват остра нужда от пространства, в които да реализират своите дейности и проекти. В същото време обекти като читалища и училища не се използват адекватно, пустеят сгради, а липсата на стопанственост унищожава паметници на културата и други потенциални места.

 

В контекста на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, проектът е полезен със своята всеобхватност и наблюдателност, идентифицирайки местата за култура във всичките 24 района на Столична община, картотекирайки и поставяйки на карта както институционални културни обекти, така и потенциални и неподозирано привлекателни места.

Проектът разглежда обекти на науката и образованието, културни центрове, музеи, галерии, театри, кина, концертни зали, религиозни обекти, културни ценности, комерсиални обекти, работилници, открити пространства, паркове, спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и други.

Culturemap.bg

Събраната информация е част от достъпна интерактивна платформа за съществуващи и потенциални културни места, дейности и практики под формата на интернет сайт. Уеб-базираната база данни и картографско представяне ще позволи проектът да се развива устойчиво във времето, добавяйки нови, актуализирайки и допълвайки вече идентифицираните обекти.

За въпроси, предложения и препоръки ни пишете на: do@culturеmap.bg и update@culturemap.bg и на facebook: culturemap.bg

За кого е проектът?

Ако вие сте част от администрацията на Столична община, ще можете да ползвате информацията от проекта за да следите състоянието, активността и нуждите на местата за култура в града, в района, в определени групи обекти, за да подпомагате тяхното развитие и популяризиране.

Ако сте културен мениджър, продуцент или артист, бихте могли, чрез culturemap.bg и екипа на проекта да намерите правилното място за вашия проект, събитие, дейност. Да се информирате за възможностите и потенциала на всяко едно място .

Социално-отговорната политика на повечето фирми и корпорации търси място за разгръщане на своите мерки, акции и тийм-билдинги. Чрез платформата на проекта лесно ще се свържат нуждаещите се културни предприятия и пространства с подкрепящия и взискателен бизнес.

Ако сте “оператор на място за култура”, проектът ще ви даде ясна представа за макро-средата, в която съществувате, за да може целесъобразно и адекватно да планирате работата си с публиките, както и да създавате важни партньорства с останалите културни предприятия.

Ако сте любознателен и активен гражданин, родител с дете, студент или работохолик, бихте могли да използвате интерактивната картотека в търсене на непознати и предизвикателни места, да създавате свои маршрути, да планирате образованието и отдиха на вас и на вашето дете, или да се запътите към някое място за култура, ей така, просто от скука.

Дейности

По време на проекта се извършиха следните дейности:

- проведени са проучвания за нуждите на местните жители, ангажирани лица в културни институции и организатори на културни дейности;

- изградена е организационна структура и партньорска мрежа за реализирането на проекта

- определени са критерии за извършване на картографиране на съществуващи и потенциални обекти на културата;

- направен е списък по райони със съществуващи и потенциални обекти на културна инфраструктура;

- обходени са всички 24 района на Столична община и са описани и фотографирани обекти на културната инфраструктура;

- дефинирани са проблеми и потенциали за бъдещо развитие на целеви типове обекти - Читалища, Индустриално наследство, Публични пространства и зелена система. Проблемите и перспективите на целевите групи ще бъдат фокус в работни срещи повреме на SofiaArchitectureWeek2012”;

- оранизирано е представяне и изложба на инициативата “Съвременна градска археология” в рамките на фестивала “SofiaArchitectureWeek2012”. В пространството на изложбата ще може да се опознаят местата за култура чрез игри, маршрути и интерактивната карта на проекта: culturomap.net.

Очаквани резултати

Събраната база данни следва да улесни потребители и продуциращи и създаващи култура във всичките й измерения.

Очаква се проектът да бъде основа за допълнителни задълбочени проучвания за културната инфраструктура на София.

Изграждайки обща картина на състоянието, разпределението и съдържанието на културната инфраструктура, проектът би могъл да продължи да се развива чрез тематични и технически проучвания на местата за култура. Примери за такива изследвания са:

А. По типове пространства:

Проблеми на училищата.

Проблеми на читалищата.

Развитие на парковете като културни средища.

Индустриална археология.

Б. По проблеми:

Изследване на акустичната среда в залните пространства и местата с повишена концентрация на публика.

Изследване на енергийната ефективност на обектите на културната инфраструктура

Изследване на осветлението в местата за култура – зали, предприятия и институции.

Идентифициране и проучване на общински сгради и имоти, потенциални за развитие като места за култура.

Достъпна среда в културните предприятия и места.

Изследване и предписания за инвестиционни дейности в конкретни ключови обекти от културната инфраструктура ( НДК, Опера, музеи, галерии, зали, паркове, открити сцени и др.)